1. Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongre Programı

Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi
Online

21-23 AĞUSTOS 2020
21 Ağustos 2020, Cuma (1.Gün)
10:30-10:45
Açılış Seramonisi
Piyano Performansı – Eylül Akçay


10:45-12:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Tamer Dodurka (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü) Dr. Elif Erol (Çocuk Aile Gelişim Eğitim Vakfı Başkanı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğr. Üyesi)


12:00-13:00 Konuşma Doç. Dr. Theano Kokkinaki (Girit Üniversitesi Öğrt. Üyesi) “Bebeklerin Önemli Diğerleri (anne, baba, büyük anne/baba) ile Spontan Etkileşimlerinde Erken Öznelerarasılık Göstergeleri”


13:00 – 14:00 Konuşma Prof. Dr. Ümran Korkmazlar (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğrt. Üyesi) “Erken Dönem Travmaları Ya Da Bağlanma Sorunlarınınn Geli̇şi̇me Etki̇leri̇”


14:00-15:00 Konuşma Prof. Dr. Nebi Sümer (Sabancı Üniversitesi Öğrt. Üyesi) “Risk Altında Büyüyen Çocuklarda Bağlanma”


15:00-16:00 Konuşma Psikanalist, Psikiyatrist Piret Visnapuu-Bernadt (Marienthal Klinik, EFPP Bebek Gözlem Grup Başkanı) “Bebeklerin aileleriyle çalışmalarında psikoterapistler için yararlı bir araç olarak bebek gözlemi”


16:00 – 17:00 Çalıştay Psikanalist, Psikiyatrist Piret Visnapuu-Bernadt (Marienthal Klinik, EFPP Bebek Gözlem Grup Başkanı) “Çocuklarla ve ailelerle çalışırken pratik bebek gözlemi, gözlem kullanımı ve fark etme deneyimi”


17:00-18:00 Konuşma Psikiyatrist Perihan Esra Güvenek Çokol (McLean Hospital) “Ortaya çıkan büyük akıl hastalıklarında yetişkinliğe geçiş”


18:00 – 19:00 PANEL Uzm. Psikiyatrist Ezgi Şen Demirdöğen, Uzm. Psikiyatrist Meral Akbıyık, Uzm. Psikiyatrist Pınar Algeldik, Dr. Elif Erol “Depresyonun Erken Dönem İlişkilerindeki Kaynakları”


19:00 – 20:00 Konuşma Dr. Kathrine McCarthy (Justice Resource Institute Travma Merkezi) “Çocuk Gelişiminde Travmanin Etkisi”


20:00 – 21:00 Çalıştay Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek (İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrt.Üyesi) “Yapısal Eşitlik Modellemesi”
22 Ağustos 2020, Cumartesi (2.Gün)


10:00-11:00 Konuşma Prof. Dr. İbrahim Diken (Anadolu Üniversitesi Öğrt. Üyesi) “Erken Çocuklukta Kritik Bir Konu: Nitelikli Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi”


11:00-12:00 Konuşma Psikodramatist Neşe Karabekir (Anne Bebek Psikodramatisti, Hamile Doğum Psikoterapisti) “Bebekler Doğumda Ne Hisseder?”


12:00-13:00 Konuşma Psikanalist Jeanne Magagna (Tavistock Klinik) “Kendinde hapis: Yeme bozukluğu olan gençlerle çalışmak”


13:00- 14:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Elif Erol
“Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimlerinin Öneminin Değerlendirilmesi” Özer Sönmez
“Hamilelikte Alkol Ve Madde Kullanımının Bebek Üzerindeki Etkisi” Serra Nahmias
“Olumlu Annebabalık Programı’nın (Triple P) Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneklemi” İpek Uçkan, Taner Güvenir, Deniz Ergün
“Türkiye’deki Annelerde İçsel Düşünme İşlevselliği Kısa-Formunun Geçerliliği” Gizem Arıkan, İbrahim Hakkı Acar, Ayşe Meltem Budak-Üstündağ


14:00-15:00 Konuşma Psikodramatist Deniz Altınay (İstanbul Psikodrama Enstitüsü) “Çocuk Psikodraması ve Uygulamada Ailenin Yeri”


15:00-16:00 Konuşma Psikanalist Michi Gurion (Tavistock Klinik) “Beş kişinin altındaki ailelerde Ödipal sorunlar: düşünmek için alan yaratmak”


16:00 – 17:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Ömer Faruk Şimşek
“8-18 yaş Çocuk Ergen Risk Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması” Elif Erol
“Avustralya’da Yaşayan Türk Göçmen Annelerle Pandemi Sürecinde Yapılan Mindfulness Temelli Stres Yönetme Programı’nın Etkileri” Alev Elmas, Dilek Anuk
“Ülkemizde 2015-2020 Yılları Arasında Okul Öncesi Yaş Grubu İçin Hazırlanmış Ve Basılmış Çocuk Kitaplarındaki Kelime Sayılarının İncelenmesi” Halis Özerk, Ayşe Şule Bilgiç
“Conners Ana-Baba Derecelendirme Ölçeği-Yenilenmiş Uzun Formunun KKTC ilkokul öğrencileri için psikometrik özelliklerinin incelenmesi” Damla Alkan, Sema Kaner, Ebru Çakıcı


17:00-18:00 Çalıştay Dr. Kathrine McCarthy (Justice Resource Institute Travma Merkezi) “Gençler için Travma Bilgilendirilmiş Tedavi Müdahaleleri”


18:00 – 19:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Ercan Kocayörük
“Bilişim Teknolojileri ile Gerçekleştirilen Anne/Babalık Eğitiminin Anne/Baba Ve Bebek Bağlanması Düzeyine Etkisi” Edanur Tar, Ayşe İnel Manav, Ebru Gözüyeşil
“Ergenlerin Sosyal Medyaya Yönelik Tutum Ve Kullanım Davranışlarına İlişkin Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların Psikolojik Ve Akademik Sonuçları Bakımından İncelenmesi” Halis Özerk, Funda Emerk Atıl
“Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Sosyal Medya Kullanımının Aile İletişimindeki Rolü” Gülay Danışan
“Evli Bireylerin Erken Dönem Uyumsuz Şemaları ile Benlik Farklılaşma Düzeylerinin Evlilik İlişkisi İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” Özgür Tönbül, Ercan Kocayörük


19:00-20:00 Çalıştay Prof. Dr. Ercan Kocayörük (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrt.Üyesi) “Boşanma Davalarinda Aile İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Çocuklar İçin Yapilandirilmiş Görüşme Formu (SCARF)”


20:00-21:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Gülhan Tatlıcı
“COVID-19 Karantina Sürecinde Anne-babalardaki Depresyon, Kaygı ve Stresi Yordayan Ailesel ve Çevresel Faktörler” Gizem Arıkan, Büşra Acar
“Pandemi Dönemindeki Babaların Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi” Özge Buran Köse, Elif Erol
“SarsCov 2 Pandemisi Döneminde Annelerin Travmatik ve Depresif Belirtilerinin ve Bebek Mizacının Değerlendirilmesi” Zeynep Seda Albayrak, Dilara Demirpençe Seçinti, Hatice Gözde Akkın Gürbüz
“COVID-19 Sürecinde Ailelerdeki Depresyon ve Kaygı Seviyesinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri / Online Eğitim Sürecinde Eğitim Veren Öğretmenlerin Kaygı Düzeyleri” Ayşın Aytanç
23 Ağustos 2020, Pazar (3.Gün)


10:00-11:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Gülhan Tatlıcı
“Aile Oyun Terapisi” Seniha Naşit Gürçağ
“Mahremiyet Eğitimi Verme Konusunda Ebeveynlerin Kullandıkları Yöntemlerinin İncelenmesi” Emine Erkoç, Sevde ŞİŞMAN, Hatice YALÇIN
“Narrative Terapi’de Doküman Kullanımı: Çocuk-Aile Birlikteliğine Dair Bir Vaka Çalışması” Furkan Cinisli
“Terapötik Bir Araç Olarak Eğitimde Drama ve Bibliyoterapi: Duygu Düzenleme Becerilerinin Geliştirilmesi için Okulda Uygulama Örneği” Ruken Akar Vural, Seval Yarış-Bakır


11:00-12:00 Konuşma Dr. Neslihan Zabcı (Maltepe Üniversitesi Öğrt. Üyesi) “Saldırganlığın Ardındaki Ruhsal Etkenler: Psikanalitik Yaklaşım”


12:00-13:00 Konuşma Doç. Dr. İrem Erdem Atak (İstanbul Üniversitesi Öğrt. Üyesi) “Gebelikten Anneliğe, Sanal Nesne İlişkisinden Gerçek Nesne İlişkisine”


13:00 – 14:00 Konuşma Yazar Yücel Kuran “Kitap: Beynimdeki Düşman”


14:00-15:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Elif Erol
“Anne Baba Tutumlarının Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Öfke ve Öfke Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi” Büşra Tükenmez Koyun
“Ergenlerin Riskli Davranışlarının Çeşitli Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” Hasan Akeren
“Riskli Davranışlar Sergileyen Ergenlerde Psikoterapötik Süreçler” Selcan Arslandoğdu, Mesut Yavuz
“Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri İle Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Gülşah Yıldırım


15:00-16:00 Konuşma Dr Bülent Madi (Altis Danışmanlık) “Erken Yaşlardan İleri Yaşlara Beyin Eğitimi Yatırımı Nasıl Olmalı?


16:00– 17:00 Konuşma Psikanalist Bianca Lechevalier “Erken Dönem Anne – Bebek Ilişkisinde Psikanalitik Tedavi Tedbirleri / Ciddi Gelisim Bozuklukları Ve Otizmde Erken Müdahale”


17:00 – 18:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Özgür Özer
“Creating a Relationship with Children on Autistic Condition Through An Intervention of Simple Plays” Ruhane Koşar
“Kanserli Çocukların Annelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi” Gözde Önal, Saniye Selin Döğer
“Otizmli ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Ebeveynlerinin Yemek Zamanı Tutumları ile Çocuklarına Yönelik Yaşam Kalitesi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Gözde Önal, Saniye Selin Döğer
“Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Anne Baba Tutumunun Aleksitimi Üzerine Etkisi” Edanur Tar, Sibel Küçükoğlu


18:00 – 19:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Ömer Faruk Şimşek
“Çocuklar için (10-14 Yaş Grubu) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendini Değerlendirme Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” Aylin Kanat Alav, Fatma Sema Gürkan
“Çocuklarda Narsistik Sorunsal: Bir olgu Sunumu ve Rorschach Testinin Katkısı” Neslihan Zabcı
“Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) Nedenlerinin Ve Diğer Nörogelişimsel Bozukluklarla İlişkisinin İncelenmesi” Hıdır Can, Engin Kete, Muzaffer Bayram
“Düşük Sosyoekonomik Düzeyde Çocuğun Bağlanma Güvenliğinin Yordayıcıları: Annenin Duygusal Erişilebilirliği, Ebeveynlik Stresi ve Çocuğun Mizacı” Zeynep Taşel Günal, Gizem Arıkan


19:00 – 20:00 Bildiri Sunumları Moderatör: Özgür Özer
“6-9 Yaş Arası Çocuklarda Zeka Düzeyi İle Ebeveyn Kapsayıcılığının Ve Çocuklarda Bulunan Depresif Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ” Seda Büyüktarakçı, Elif Erol
“Çekirdek ve Geniş Ailede Yaşayan Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Karşılaştırılması” Muhammed Şükrü Aydın
“Özel Yetenekli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn Stres Düzeyleri İle Yaşam Doyumu Ve İyimserlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Elif San, Feyza Montaser
“Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramına Göre Soyut İşlemler Döneminin Yürütücü İşlevler Açısından İncelenmesi (Ön Bulgular)” Gülşah Balaban, Yusuf Bilge


20:00-20:45 Kapanış Seramonisi ve Bildiri Ödül Töreni